services

Feel service

Thuê máy chủ message

Là dịch vụ chúng tôi cho thuê giải pháp thông qua hệ thống tới khách hàng doanh nghiệp lo ngại về vấn đề chi phí xây dựng hệ thống và lo ngại về bảo mật khi sử dụng dịch vụ web.

Chuyển phát tin nhắn văn bản, thư điện tử tự động tùy theo khách hàng như thay đổi thông tin cá nhân, chúc mừng gia nhập hội viên….v.v

Chuyển phát văn bản hướng dẫn hay hóa đơn áp dụng mã hóa và dữ liệu cá nhân hóa phức tạp.

Chuyển pháp tin nhắn khách hàng quản lí và tiếp thị các loại

Ưu điểm đặc biệt của dịch vụ

Chức năng chính

Nhắm mục tiêu
· Cung cấp chức năng nhắm mục tiêu của phương thức khác nhau
· Có thể chuyển phát nhắm mục tiêu lần 2 thông qua việc phân tích phản ứng sau khi chuyển phát
Tác giả và kiểm tra
· Viết thư điện tử thuận tiện thông qua cung cấp UI chuyên dùng quen và mang tính trực giác
· Chuyển phát thư điện tử chính xác thông qua chức năng kiểm tra khác nhau
Báo cáo
· Cung cấp báo cáo phản ứng khách hàng và kết quả chuyển phát tin nhắn
· Cung cấp một khả năng đọc màn hình tuyệt vời của báo cáo, bao gồm biểu đồ và đồ thị
màn hình và vận hành
· Có thể cài đặt môi trường theo năng lượng, màn hình tình trạng hệ thống
· Chức năng giám sát và kiểm tra thời gian thực tế thư điện tử đặt hay đang được chuyển phát

Trình tự sử dụngHỏi và tư vấn

hợp đồng dịch vụ, hợp tác công việc

cài đặt đối tượng và nội dung chuyển phát

thử và chuyển phát thực

cung cấp báo cáo

Hỏi về cách sử dụng

Tel. +82 10-8542-0321

Email. cho720@mnwise.com