products

View my product

Hệ thống dự phòng lỗi - Failover

Trong trường hợp máy gián đoạn hoạt động do lỗi xảy ra khi đang vận hành thì các mô-đun hoạt động bình thường sẽ tự động đảm nhận chức năng, đó là hệ thống dự phòng lỗi.

Khi xảy ra lỗi

Cấu tạo hệ thống hiệu quả

Không chỉ có cấu hình Active-Standby mà còn có thể có cấu hình Active-Active, khi vận hành bình thường thông qua việc vận hành song phương có thể tự hào về tính năng cao nhất.

Chức năng chính

Công ty khách hàng chủ yếu

Trường hợp điển hình + Xem thêm

INDUSTRIAL BANK OF KOREA Failover Uninterrupted System

IBK(Industrial Bank of Korea) has implemented a failover system for the efficient and stable operation of t...

Xem thêm

Hỏi về sản phẩm

Tel. +82 10-8542-0321

Email. cho720@mnwise.com