services

Feel service

Dịch vụ UMS

Là một dịch vụ web có thể chuyển phát tin nhắn đi bằng nhiều kênh khác nhau như thông báo talk, tin nhắn, thư điện tử…v.v đây là một dịch vụ có thể quản lí, vận hành một cách có hiệu quả với chi phí rẻ.

Chuyển phát thư điện tử theo ý khách hàng

Chuyển phát dịch vụ tin nhắn văn bản SMS/LMS/MMS cá nhân hóa

Chuyển phát chuông báo talk và quảng bá di động

Ưu điểm đặc biệt của dịch vụ

Chúng tôi xin giới thiệu với quí vị như thế này!

Những vị muốn gửi chuông báo talk, tin nhắn, thư điện tử lớn một cách dễ dàng và thuận tiện/ doanh nghiệp

Những vị muốn kiểm tra phản ứng khách nhau của khách hàng bằng giá cả hợp lí/doanh nghiệp

Những vị muốn sử dụng dịch vụ đáng tin cậy và ổn định/doanh nghiệp

Chức năng chính

Nhắm mục tiêu
· Cung cấp chức năng nhắm mục tiêu của phương thức khác nhau
· Có thể chuyển phát nhắm mục tiêu lần 2 thông qua việc phân tích phản ứng sau khi chuyển phát
Tác giả và kiểm tra
· Viết thư điện tử thuận tiện thông qua cung cấp UI chuyên dùng quen và mang tính trực giác
· Chuyển phát thư điện tử chính xác thông qua chức năng kiểm tra khác nhau
Báo cáo
· Cung cấp báo cáo phản ứng khách hàng và kết quả chuyển phát tin nhắn
· Cung cấp một khả năng đọc màn hình tuyệt vời của báo cáo, bao gồm biểu đồ và đồ thị

Hỏi về cách sử dụng

Tel. +82 10-8542-0321

Email. cho720@mnwise.com