products

View my product

Hệ thống thư điện tử lớn - wiseU for Email

WiseU for Email là không chỉ là thư điện tử tiếp thị mà nó còn là một giải pháp có thể chuyển phát nhiều hóa đơn, giấy thông báo PDF/HTML mã khóa hóa có chứa thông tin cá nhân người gửi, thư điện tử tự động.

Tính năng hàng đầu đã được khách hàng lớn kiểm chứng.

Là một giải pháp thư điện tử lớn được hơn 200 doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực như tài chính, công, dịch vụ, phân phối …v.v lựa chọn.

Chức năng dịch vụ vững vàng

Thực hiện dịch vụ bố trí/thời gian thực tế và thông tin cá nhân đã được bảo mật cao được đặc hóa trong việc chuyển phát thư điện tử được bảo mật.

Môi trường chuyển phát ổn định, bảo mật thông tin khách hàng chặt chẽ.

Có thể tạo cấu hình môi trường vận hành ổn định bằng hệ thống không dừng Failover, đẩy mạnh việc bảo mật thông qua cấu hình phân tách mô-đun nhận, phân loại mạng chuyển phát.

Chức năng chính:

Công ty khách hàng chính

Trường hợp điển hình + Xem thêm

THE HYUNDAI.COM Email Marketing System

Hyundai department store implemented M&WISE email marketing solution to its internet shopping mall 'The Hyu...

Xem thêm

Hỏi về sản phẩm

Tel. +82 10-8542-0321

Email. cho720@mnwise.com